menu

1) Az ÁSZF jelentése, célja és a szerződő felek

Az Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") Közted, mint a weboldal látogatója és a szolgáltatást nyújtó fél között létrejövő megállapodás. Ez biztosítja azt, hogy mindkét fél kölcsönösen tisztességes kapcsolatba kerüljön, itt az interneten.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2018. október 30.

Jelen ÁSZF módosításai: (még nem módosult egyszer sem)

A www.megabyte.hu weboldal, továbbiakban WEBOLDAL (honlap, weblap) általános szerződési feltételeit olvashatod. Ezen ÁSZF tartalmazza felhasználásának a feltételeit és a szolgáltatás igénybevétele során a felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket.

A weboldal látogatóját nevezzük ezentúl FELHASZNÁLÓNAK. Felhasználó lehet minden természetes személy, jogi személy vagy szervezet, aki a weboldalt használja. A Felhasználó az oldal meglátogatásával (a weboldal használatával) vagy az oldalon történő regisztrációval elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat és magára nézve kötelező érvényűnek tartja. Amennyiben a felhasználó nem ért egyet az ÁSZF-ben írtakkal és nem fogadja el azt, akkor köteles elhagyni az oldalt, nem regisztrálhat, vagy meglévő regisztrációját köteles törölni.

A weboldal tulajdonosát, üzemeltetőjét, adatkezelőjét és a weboldalon közzétett tartalmak szerzői jogi tulajdonosát nevezzük ezentúl SZOLGÁLTATÓNAK.

Ezen szerződés a felhasználó és szolgáltató között jön létre és mindkét fél magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. A szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

A weboldal szolgáltatója:

Név:
Cím:
Telefon:
Email:

A weboldalon található regisztráció nélkül vagy regisztrációval hozzáférhető digitális anyagok, videók, jegyzetek, audiovizuális alkotások, interaktív programkódok, digitális megoldások és ötletek - továbbiakban a weboldal TARTALMAInak szerzői jogi tulajdonosa a szolgáltató.

A weboldal SZOLGÁLTATÁSA oktatóvideók, jegyzetek, interaktív példakódok, tudástesztek közzététele.

Az weboldal és szolgáltatásai (www.megabyte.hu domain, almappákkal, aldomainekkel együtt) használatával a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és betartja ezen szabályzatot, és elfogadja az adatvédelemmel kapcsolatos részeit a dokumentumnak. A felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a dokumentumban leírt használati feltételeket. Bármilyen más tevékenység, amit a dokumentum nem engedélyez, az oldal meglátogatása során tilos.

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

2) A weboldal igénybevételének feltételei

A weboldal tartalmának egy része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez) kötöttek.

Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a weboldal vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A weboldal szolgáltatásait csak magyarországi IP címmel rendelkező számítógépek érhetik el. Ezért a szolgáltató külön technikai korlátozásokat vezetett be, amelyeket kijátszani tilos. A weboldal szolgáltatásainak használata tilos az ún. TOR (The Onion Router) onion routing-ot használó, a köznyelvben csak "dark vagy deep web"-ként emlegetett anonim számítógépes hálózaton keresztül. Ezért a szolgáltató külön technikai korlátozásokat vezetett be, amelyeket kijátszani tilos.

3) A weboldalon történő regisztráció

A weboldalon található egyes tartalmak regisztráció nélkül is elérhetőek, egyes tartalmak elérése regisztrácihoz kötött. A regisztráció ingyenes és szükséges hozzá egy működő e-mail fiók birtoklása. A regisztráció során személyes adatok kezelése szükséges. A weboldalra történő regisztráció egy speciális szerződés: távollévők (felhasználó és szolgáltató) között létrejövő szerződés, aminek szövegét jelenleg olvasod. Ezt a regisztrácó során e-mail üzenetben is megkapja a felhasználó.

A weboldalra csak 16. életévüket betöltött felhasználók regisztrálhatnak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján. Ha Te kedves felhasználó nem múltál el még 16 éves, akkor szülő vagy gondviselő regisztrálhat helyetted.

A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia a működő e-mail címét, nevét és életkorát. Ezen személyes adatok kezeléséről az Adatkezelés szekcióban olvashatsz részletesen. Regisztrációkor a felhasználó válaszhat magának egy tetszőleges felhasználónevet, ami az általa a weboldal tartalmaihoz fűzött hozzászólások során kerül felhasználásra és opcionálisan megadhatja, hogy hogyan fedezte fel az interneten a www.megabyte.hu weboldalt.

A regisztráció során a "Regisztráció" gombra történő kattintáskor a felhaszánló kap egy aktiváló e-mail üzenetet, amiben található linkre kattintva indíthatja el a regisztrációs folyamatot. A regisztráció a jelen ÁSZF és Adatkezelési szabályzat elfogadását is jelenti egyben. A regisztráció végén létrejön a felhasználó személyes profilja, más néven fiókja.

Tilos bérbe vagy kölcsönbe adni a Felhasználó által regisztrált fiókot.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető vagy ha az adott regisztráció a szolgáltató megítélése szerint nem valódi személyhez tartozik.

A felhasználói hozzáférési adatokat, a felhasználó köteles titokban tartani, tilos átadnia azt harmadik személynek, tilos nyilvánosságra hoznia.

Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

6) Szerzői jogok

A weboldalon található tartalmak mind szerzői jogi védelem alatt állnak.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a weboldalon megjelenített, nem felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi videót, digitális jegyzetet, grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkezetét, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló kereskedelmi vagy más céllal történő felhasználása kizárólag az szolgáltató, mint jogtulajdonos előzetes, írásos engedélyével történhet.

A Weboldalon található digitális tartalmak egészének vagy részének másolása, azoknak akár digitális, akár analóg úton történő rögzítése, tárolása, letöltése, újra előállítása, módosítása csak a szolgáltató, mint jogtulajdonos előzetes, írásos engedélyével történhet.

Az ezek megszegéséből eredő minden kárért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik. A szolgáltató jogi intézkedést kezdeményezhet a szerzői jogok védelme érdekében. Felhasználó vállalja, hogy a Weboldalon található tananyagokat harmadik fél számára nem teszi közzé, nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra, további oktatási célra nem használja, nem értékesíti.

Szolgáltató valamennyi, a weboldalon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) és harmadik féltől származó grafika használatára jogosultságot kapott. A regisztráció, a weboldal használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló megosztása (kereskedelmi vagy más céllal történő megosztás vagy nyilvánosság felé közvetítés) jogtalan használatnak minősül. Különösen a fájlmegosztó oldalakra való feltöltése vagy bármilyen más módon történő megosztása tilos.

A szerzői jogi törvény kimondja, hogy a szolgáltató bírósági úton követelheti a jogségtő cselekmény megállapítását, követelheti a jogsértő cselekmény abbahagyását, az érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában forgalmazásában részt vevők szolgáltassanak adatot a cselekményről: A jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését

A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést követel. A törvényben szabályozott személyhez fűződő joga megsértése esetén a szerző a polgári jog általános szabályai szerint sérelemdíjat is követel. Jogtalan felhasználás esetén a jogsértő 10 000 forint / nap / mű, de minimum 150 000 Forint összegű jogdíj megfizetésére köteles.

7) Felelősség

A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató törekszik ezen lehetséges ritka hibák javítására. A szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

Sem Szolgáltató, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

Felhasználó felelős a saját hardveres és szoftveres és internetkapcsolathoz köthető eszközeinek és az internetszolgáltatásának megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak legyenek a weboldal meglátogatására, használatára.

8) Regisztráció törlése

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a bejelentkezés után a Profil menüponton belül a "Profil törlése" gombra kattintva. A visszaélések elkerülése végett a felhasználó a törlési kérelemről e-mail üzenetben értesül. A regisztráció törlésére a kérelemtől számítótt 14. napon kerül sor. Eddig az időpontig a felhasználónak lehetősége van a Profil menüponton belül a "Törlés visszavonása" gombra kattintással leállítani a törlési folyamatot.

A Felhasználó személyes adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. A rendszerből a felhasználóhoz köthető, az adatvédelmi nyilatkozatban részletesen ismeretett adatok amelyek a szolgáltató a szerzői jogainak sérthetetlenségét biztosítják, nevezetesen a weboldalon közzétett vagy a felhasználó által letöltött digitális tartalmakba ágyazott látható és láthatatlan azonosító kódok, és a hozzájuk köthető a weboldal adatbázisában tárolt adatok nem kerülnek eltávolításra. Az eltávolítás után a törölt adatok visszaállítására többé nincs mód.

Amennyiben a Felhasználó regisztrációját törli, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti.

10) Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az fenti szolgáltatói elérhetőségeken terjesztheti elő. Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás előterjesztését követően legkésőbb 72 órán belül – melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

  • Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

  • Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.